හැඳුනුම

ලිපිනය:
ජයවර්ධන කේන්ද්‍රය,
අංක 191,
ධර්මපාල මාවත,
කොළඹ 07,
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 112 685 011
ෆැක්ස්:
+94 112 685 548

හැඳුනුම් පෝරමය

පණිවිඩයක් යවන්න

විවිධ තොරතුරු

විවිධ තොරතුරු:

සම්බන්ධ වන්න

  • ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහපොළ උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදල
  • +94 112 685 011
  • +94 112 685 584
  • mahapola[at]mahapola.lk

අධ්‍යක්ෂ

  • එම්. පී. බණ්ඩාර මහතා
  • +94 112 685 584
  • +94 112 685 584
  • mahapoladirector[at]gmail.com