උසස් හා ද්විතීය අධ්‍යාපනය වැඩිදුර කරගෙනයාම සඳහා, තාක්ෂණික කුසලතා වර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය ශිෂ්‍යයන් හට අදාළ මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම වෙනුවෙන් ගරු. ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව “මහපොළ” උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදල ස්ථාපිත කරන ලදී.

  • තරුණ නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ඒවා කළමනාකරණය කිරීම වෙනුවෙන් සහාය වීම සඳහා වෘත්තීය පුහුණු ආයතන පිහිටුවීම.
  • අධ්‍යාපන කටයුතු වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාසල් සහ ආයතන පිහිටුවීම සහ ඒ සඳහා මුල්‍ය ආධාර සැපයීම.

එබැවින්, භාරකාර මණ්ඩලය විසින් 2005 ජූලි මස 18 වැනි දින පැවති 46 වැනි රැස්වීමේදී "පාසැල් සංවර්ධන අරමුදල" පිහිටු වීමට තීරණය කරන ලදී. එයට අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීම සඳහා මහපොළ අරමුදල සතු අත්තිඩියේ පිහිටි ඉඩම රු. මිලියන 221.5ට විකුණා ලැබූ ආදායම සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය වෙතින් ලැබූ මිලියන 93.725 ක මුදල අත්තිකාරම් වශයෙන් රාජගිරියේ ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳහා, භාරකාර මණ්ඩලය මණ්ඩලය මගින් ගෙවන ලද අතර එය ආපසු ගෙවන ලදී. එම මුදල් යෙදවීම මගින් පාසැල් සංවර්ධන අරමුදලේ ප්‍රාග්ධනය රු. මිලියන 315 ක් දක්වා වර්ධනය කරන ලදී. පාසැල් සංවර්ධන කටයුතුවල ප්‍රාග්ධන වියදම් සඳහා ඉහත අරමුදලේ පොලී ආදායම් පමණක් භාවිතා කරන ලදී.

වර්තමානයේ, මහපොළ භාරකාර මණ්ඩලය මගින් ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රදානය කිරීම පමණක් සිදු කෙරෙන බැවින්, පාසැල් සංවර්ධන කටයුතු අත්හිටුවා ඇත.