මහපොළ ප්‍රඥප්තිය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ප්‍රධාන සාර්ථක වැඩසටහනක් වූයේ මහපොළ වෙළඳ පොළ හා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය වන අතර විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය හා අර්ධ නාගරිකයන්ට දේශීය නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ වෙළඳ කුටිවල විකිණීම හරහා ශ්‍රී ලංකාවට බොහෝ සමාජ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා දී ඇත. මෙම දින හත තුළ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාවසායකයින්ට ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන විකිණීම, කර්මාන්ත හා නිෂ්පාදන පිළිබඳ දැනුම හා පළපුරුද්ද ලබා ගැනීම ඇතුළුව විවිධ රජයේ හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන විසින් සපයන සේවාවන් ඔවුන්ගේ නිවෙස්වලදීම ලබා දෙන ලදී.

මහපොළ වෙළඳ පොළ හා අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය ග්‍රාමීය පාසල් හරහා සංවිධානය කරන ලද අතර එම ප්‍රවේශපත් අලෙවියෙන් ලැබුණු ආදායම, එම පාසල් සඳහා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලැබීය. පළමු මහපොළ ප්‍රදර්ශනය 1981 ජනවාරි මස බණ්ඩාරවෙල ගුරු අභ්‍යාස විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි.

වර්ෂ 1980-2000 දක්වා කාල පරිච්ජේදය තුළ මහපොළ වෙළඳ පොළ සම්බන්ධයෙන් ජනතාව මහත් උනන්දුවක් හා කැමැත්තක් දැක්වුහ. 21 වන සියවස ආරම්භයත් සමග එය අඩු විය. ප්‍රදර්ශන මගින් අතිරික්ත ආදායමක් නොලැබීම මහපොළ වෙළඳ පොළ හා ප්‍රදර්ශනය පසුගිය වසර කිහිපය තුල ක්‍රියාත්මක නොවීමට හේතු විය.

මහපොල වෙළඳ ප්‍රදර්ශන පිළිබඳ විස්තර

මහපොල වෙළඳ ප්‍රදර්ශන පැවැත් වූ ස්ථාන වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය පැවත්වූ කාලය ලොතරැයි අංක ලොතරැයියේ වටිනාකම ලොතරැයි දිනුම් ලාභීන් දිනය
බණ්ඩරාවල ගුරු පුහුණු විද්‍යාලය 03.01.1981 12.01.1981 1 ලොරි හෝ 245000 බණ්ඩරාවල ගුරු පුහුණු විද්‍යාලය 12.01.1981

හේවාහැට තලාතුඔය මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය

09.01.1982 18.01.1982 2 බස් හෝ 495000 හේවාහැට තලාතුඔය මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 18.01.1982
මතුගම සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 06.01.1983 17.01.1983 3   1,000,001 මතුගම සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 17.01.1983
පැල්මඩුල්ල, ගන්කන්ද මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 10.02.1984 20.02.1984 4   1,002,500 පැල්මඩුල්ල, ගන්කන්ද මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 20.02.1984
ඇල්පිටිය, ආනන්ද මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 07.02.1985 18.02.1985 5   1,003,000 ඇල්පිටිය, ආනන්ද මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 18.02.1985
පන්නල මහ විද්‍යාලය 14.02.1986 24.02.1986 6   1,003,100 පන්නල මහ විද්‍යාලය 24.02.1986
හිනිදුම, නාගොඩ මහ විද්‍යාලය 06.02.1987 16.02.1987 7   1,003,200 හිනිදුම, නාගොඩ මහ විද්‍යාලය 16.02.1987
මීරිගම, ඩී. එස්. සේනානායක මහ විද්‍යාලය 11.02.1988 21.02.1988 8   1,003,300 මීරිගම, ඩී. එස්. සේනානායක මහ විද්‍යාලය 21.02.1988
බණ්ඩාරගම මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 25.03.1990 04.04.1990 NIL   NIL NIL NIL
කුරුණෑගල, මලියදේව මධ්‍ය මහ විද්‍යාලය 31.03.1991 09.04.1991 NIL   NIL NIL NIL
මාතලේ අළුවිහාරේ ක්‍රීඩාංගණය 30.03.1992 08.04.1992 NIL   NIL NIL NIL