මහපොළ භාර අරමුදල මගින් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය (DLB) හරහා මහපොළ ලොතරැයිය නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ. මෙම ලොතරැයිය කඩිනමින් ආරම්භ කිරීම සඳහා මහපොළ භාර අරමුදල හා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය කටයුතු කරමින් සිටී.