1980 සිට 1987 දක්වා මහපොල උසස් අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව භාර අරමුදල සඳහා ආධාර

S/N ආධාරකරුගේ නම මුදල
(රු.)
1 ගරු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි  
 
  • නැසීගිය ඩී. ඩී. ඇතුලත්මුදලි මහතා සහ එම මැතිනිය සිහිකරමින් ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මහතා ආබාධිත ශිෂ්‍යයෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ආධාර පිරිනමන ලදී

196,375  
 
  • නැසීගිය ඩී. යී. කැප්ටන් මිය සිහිකරමින් ශිෂ්‍යත්ව ආධාර පිරිනමන ලදී
 
 
  • රත්මලාන ශිෂ්‍යයෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ආධාර පිරිනමන ලදී

 
 
  • කලුතර ශිෂ්‍යයෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ආධාර පිරිනමන ලදී
 
 
  • හබරාදූව ශිෂ්‍යයෙකු සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ආධාර පිරිනමන ලදී
 
ලංකා නැව් සමාගම, තැ.පෙ. 891, 33 3/1බාරෝන් ජයතිලක මාවත, කොළඹ 01. 18,661,652 
3 ලංකා දුම්කොළ සමාගම, තැ.පෙ. 18, 108, ජෝර්ජ් ආර්. ද. සිල්වා මාවත. කොළඹ 13. 1,724,000 
4 ඇමෙරිකන් එක්ස්ප්‍රස් ජාත්‍යන්තර බැංකුව. නො 11 යෝර්ක් ස්ට්‍රීට්, කොළඹ 01.  500,000
යුනි වොර්කස්, තැ.පෙ. 1440, 122, කිව් රෝඩ් කොළඹ 02.  500,000
හැටන් නැෂනල් බැංකුව, 481, ඩාලි රෝඩ්, කොළඹ 10.  450,000 
Dipped Products Ltd, 400, ඩීන්ස් රෝඩ්, කොළඹ 10.  445,000
Anuradhapura Endowment By District Minister Hon. K. D. M. C. Bandara M. P.  400,000 
ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය, 19 පල්ලිය පාර, කොළඹ 01.  360,000 
10 Ceylon Ocean Lines Ltd, Shipping Agents 284, 2/2, Vauxhall Street, කොළඹ 02.  270,000 
11  M. A. Razak & Co. Ltd, No 7, 19th Lane, තැ.පෙ. 989, කොළඹ 03.  240,000
12  Yoshiyo Okaya (Dr.) Shibadra, Lions Club Tokyo, Japan 235,475 
13  Thomas H. C. Cheung, Esq, Honorary Consul for Sri Lanka, Hong Kong  225,000 
14  ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, 660, ගාලු පාර, කොළඹ 03.  205,000 
15  රේණුකා එන්ටර්ප්‍රයිසස්, 383, ගාලු පාර, කොළඹ 03. 200,000 
16 Aitken Spence Shipping Ltd. Lloyda Building P. O. Box 5. කොළඹ 180,000 
17  Profits Of Sandella  172,847 
18  M. P. Hon. R. M. Punchibanda  148,490 
19  Blue Diamond Ltd, Ceylinco House, 69 Janadhipathi Mw. P. O. Box 439, Col 01. 145,000 
20  Delmage Forsyth & Co. Ltd, 101, Vinayalankara Mw. P. O. Box 45, Col 10.  145,000 
21  Sri Krishna Corporation Ltd. 282 Grandpass Road Col 14.  140,000 
22  Sri Lanka State Trading Corporation, 119 Wekanda Road Col 02.  135,000 
23  ගරු ආචාර්ය ඩබ්. දහනායක මහතා (අමාත්‍ය) 135,000 
24  Anonymous  135,000 
25  Asha Agencies Ltd. Steamer Agents P. O. Box 379 Colombo 04.  125,000 
26 Ashar Ameens Esq. Chairmain, Uniques Gemstones Ltd. 446, R. A. De Mel Mw. Col 03.  120,000
27  Hebatullabuoy & Co. P. O. Box 105, 257, Selby Stores, Colombo 14.  110,000 
28  M/S. Luna International AB S 44180, Alingasa, Sweden.  103,820 
29  Hon. E. L. B. Hurulle, Minster of Cultural Affairs  102,774 
30  Ceylinco Travels Ltd, Ceylinco Gruop, Janadhipathi Mw. Col 01. 100,000 
31  Gomaz's Ltd. No. 60 Ananda Coomaraswamy Mw. Col 07.  100,000 
32  Overseas Trust Bank Ltd, Bristol Street, Col 01.  100,000 
33  ගරු සුනිල් රන්ජන් ජයකොඩි (අමාත්‍ය) 100,000
34  M. P. for Yapahuwa and Deputy Minister of Transport Boards Hon. H. B. Abeyratne  99,868 
35  President, Sunaga Co. Ltd. Japan  97,772 
36  Kamburupitiya Ex. M. P. Hon. D. G. Albert Silva  96,632 
37 Kennosula Tokura Japan  96,422 
38  Jathika Podu Sewaka Sangamaya, Marketing Dept. Kirullapone, Colombo 06.  93,987 
39  Baylis C. J. Esq. Massay Fergusan, AG Suite 1093, Goldhill Plaza, Singapore.  90,450 
40  Ceylinco Ltd, Ceylinco House, Janadhipathi Mw. Col 01.  90,000 
41  The C. W. E. Union Place, Col 02  90,000 
42  De Silva Chanaka Esq, Chairman, Sri Lanka Insurance Corporation Col. 02.  90,000 
43  European Asian Bank, 90 Union Place, P. O. Box 314, Col 02.  90,000 
44  Endowment by Hon. District Minister for Galle Mr. Rupa Karunatillake  90,000 
45  Island Products Ltd, 128, 1st Floor, Justice Akbar Mw. Col 02.  90,000 
46  රේණුකා හෝටලය, ගාලු පාර, කොළඹ 90,000 
47  Sri Lanka State Trading Corporation, 343, Olcott Mw. Colombo 11.  90,000
48  Sri Lanka Export Development Board, 310, Galle Road, Col 03.  90,000 
49  ගරු එච්. කුලරත්න මහතා 90,000 
50  Secretary T/S, Dedigama Mahapola Income 88, 282 
51  ගරු ජේ. එම්. කුමාරදාස මහතා (අමාත්‍ය) 73,584 
52  ගරු රිචඩ් පතිරණ මහතා (අමාත්‍ය) 67,260 
53  Anonymous "A"  65,000 
54  Akit Tanaka Esq (Japan)  58,622 
55  1986/87 Scholarship Winners Donation for a Scholarship in 1987/88  55,775 
56  M. P. Weligama and Minister of Public Administration and Plantations, Hon.Major Montegu Jayewickreme  55,174 
57 Ex. M. P., T. D. Fransiscu 55,150 
58  Bank Indosuez, 69, Ceylinco House Janadhipathi Mw. Col 01.  55,000 
59  Maier & Co.  50,096 
60 Fair Line Garments Ltd  50,000 
61  I. B. M. World Trade Corporation, P. O. Box 272, 2nd Floor, Iceland Building, Galle Face, Col 03.  50,000 
62  Loucas T. Sangarides Troodos Shipping & Trading ltd. Stock Exchange Tower, Old Broad Street, London  50,000 
63  Loucas Hajioannou C/o, Troods Shipping Ltd. Loucas Hajioannou House 12, 11, Merarehise Street, Piraeus, Oreece.  50,000 
64 Majestic Duty Free Shop, Galle Road, Col 03.  50,000 
65 පර්සි අබේගුණවර්ධන. Esq  50,000 
66  Stassen Export Ltd, 833, Sirimavo Bandaranaya Mw, Col 14.  50,000 
67  The Finance Co. Ltd, 3rd Floor, Ceylinco House 69, Janadhipathi Mawatha, Col 01.  50,000