විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යත්ව බෙදාහැරීම - අධ්‍යයන වර්ෂ 2012/13 - 2016/17

විශ්ව විද්‍යාල 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලය 1,340 1,387 1,246 1,182 1,521
පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය 1,509 1,615 1,381 1,318 1,452
කැළණි විශ්ව විද්‍යාලය 1,314 1,371 1,590 1,551 1,820
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලය 1,946 1,810 1,859 1,894 2,029
මොරටු විශ්ව විද්‍යාලය 838 836 836 775 828
යාපන විශ්වවිද්‍යාලය 740 709 785 1,049 1,129
යාපන විශ්වවිද්‍යාලය - රාමනාදන් 148 27 130 116 142
රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය 1,000 667 1,015 907 1,009
වව්නියා මණ්ඩපය 100 48 104 124 109
නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලය 271 285 340 583 633
ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි ආයුර්වේද විද්‍යායතනය 35 34 31 8 7
දේශීය වෛද්‍ය ආයතනය 79 79 68 66 73
කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයීය පරිගණක අධ්‍යයනායතනය 89 90 69 83 94
ශ්‍රී පාලි විද්‍යාලය - කොළඹ 32 92 69 99 80
දෘශ්‍ය හා ප්‍රාසාංගික කලා 353 187 348 330 330
ශ්‍රී ලංකා අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලය 631 500 801 908 905
රජරට විශ්ව විද්‍යාලය 644 561 609 673 814
සබරගමු විශ්ව විද්‍යාලය 538 339 546 535 556
වයඹ විශ්ව විද්‍යාලය 411 360 358 509 574
නැගෙනහිර විශ්ව විද්‍යාලය (ත්‍රිකුණාමලය) 48 72 109 127 118
ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය 205 101 167 229 251
ස්වාමි විපුලනන්ද සෞන්දර්ය අධ්‍යයන ආයතනය 155 37 191 140 161
ප්‍රදානය කළ මුළු ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රමාණය 12,474 11,147 12,675 13,176 14,654